Napis Senior+. Nowa Szkoła

Program Senior +

Produkty zawarte w naszej ofercie spełniają kryteria dofinansowania w ramach rządowego programu Senior +. Zapewnia on finansowe wsparcie gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów dla osób starszych. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Seniorów poprzez stworzenie i rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz zapewnienie wsparcia Seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie społecznej aktywizacji, aktywności ruchowej oraz oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W ramach Programu można pozyskać jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki albo środki zapewniające funkcjonowanie miejsc już istniejących. Dofinansowaniu mogą podlegać również działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Jesteśmy świadomi jak dużym wyzwaniem jest stworzenie optymalnych warunków dla osób w wieku dojrzałym.

Starsza pani czytająca książkę. Nowa szkoła.

Program wieloletni
„Senior +” na lata 2021-2025

Na realizację Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 mln zł. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia.

O dofinansowanie można ubiegać się w ramach dwóch modułów.

Moduł pierwszy obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie, przebudowę lub remont obiektów, które są własnością jednostki samorządu terytorialnego. W ramach tego modułu można też ubiegać się o środki na wyposażenie ośrodka wsparcia.

Moduł drugi to zapewnienie funkcjonowania istniejących ośrodków wsparcia. W tym przypadku dofinansowane zostaną działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu +Senior plus+ oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie +Senior plus+, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania

Środki z budżetu państwa wyniosą w poszczególnych latach

  • 2021 – 60 000 zł
  • 2022 – 60 000 zł
  • 2023 – 60 000 zł 
  • 2024 – 60 000 zł
  • 2025 – 60 000 zł

Wsparcie w ramach dofinansowania zakłada do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”. Dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.